Vragen, voorstellen en verzoekschriften

Iedere burger heeft het recht om vragen, voorstellen of verzoekschriften - door een of meer personen ondertekend - schriftelijk bij de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW in te dienen. Een burger kan ook vragen of uitgenodigd worden om gehoord te worden.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad, goedgekeurd op 25 maart 2019
Decreet Lokaal Bestuur artikel 38, 9° en artikel 304, &1 en &2

Definities

 • Organen van de gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan dat als lokale overheid optreedt.
 • Organen van het OCMW: de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité van de sociale dienst en elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.
 • Verzoekschrift: dit is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst moet de vraag duidelijk zijn.

Hoe indienen?

 • Schriftelijk:
  -door afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis of verzending t.a.v. Gemeente Hoeilaart, secretariaat, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoelaart;
  -of per e-mail naar secretariaat@hoeilaart.be.
 • Al dan niet door meerdere personen ondertekend.

Onontvankelijk

Een vraag, voorstel of verzoekschrift wordt als onontvankelijk beschouwd:

 • als het onderwerp niet tot de bevoegdheid van de gemeente of het OCMW behoort;
 • als de vraag of het verzoek onredelijk of te vaag geformuleerd is;
 • indien anoniem ingediend (d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres);
 • als het taalgebruik ervan beledigend is.

De indiener kan eventueel gevraagd worden om een nieuw geformuleerde vraag, voorstel of verzoekschrift in te dienen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Gevolg

Binnen drie maanden na indiening van de vraag, het voorstel of verzoekschrift krijgt de indiener een gemotiveerd antwoord.

Afspraken

 • Een vraag, voorstel of verzoekschrift dat minstens veertien dagen voor de vergadering van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn werd ontvangen, wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. In het andere geval komt het op de agenda van de volgende vergadering.
 • De gemeenteraad kan de bij hem ingediende vraag, voorstel of verzoekschrift naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te geven.
 • De raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hem ingediende vraag, voorstel of verzoekschrift naar het vast bureau of naar het bijzonder comité verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan meer uitleg te geven.
 • Vragen, voorstellen of verzoekschriften die bij een orgaan van de gemeente terecht komen maar duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW, en omgekeerd. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Gehoord worden

De verzoeker of eerste ondertekenaar kan zelf vragen om gehoord te worden door het betrokken overheidsorgaan en zo zijn vraag, voorstel of verzoek toe te lichten.
Het betrokken orgaan van zijn kant kan de verzoeker of eerste ondertekenaar uitnodigen om de vraag, het voorstel of verzoekschrift mondeling te komen toelichten op een vergadering van het orgaan.

In beide geveallen heeft de verzoeker of eerste ondertekenaar het recht om zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren