Plantafstanden

Sinds 1 september 2021 zijn de afstanden tot perceelsgrenzen voor beplantingen terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek (Boek 3 'Goederen'). Voor bomen, struiken en hagen die sinds dan geplant zijn of worden, geldt er slechts één criterium om de afstand tot de perceelsgrens te bepalen: de hoogte van de boom.

  • Wanneer een boom minstens 2 meter hoog is, bedraagt de na te leven afstand 2 meter van de perceelsgrens, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom.
  • Voor alle andere bomen, struiken en hagen bedraagt de afstand 0,5 meter van de perceelsgrens.

Uitzonderingen zijn:

  • als partijen hierover een contract hebben gesloten (overeenkomst, notariële akte);
  • als de beplanting al meer dan 30 jaar op dezelfde plaats staat (30-jarige verjaring).

Eventuele geschillen

Voor geschillen tussen buren kan er een verzoeningspoging opgestart worden bij de vrederechter. De buur kan eisen dat bomen, hagen, heesters en struiken die op kortere afstgand geplant zijn dan de wet bepaalt, gerooid worden.

Indien een eigenaar van beplantingen waarvan de takken of wortels doorschieten over de perceelsgrens, nalaat de doorschietende takken of wortels te verwijderen binnen zestig dagen na een ingebrekestelling per aangetekende zending van de nabuur, kan deze laatste eigenmachtig, op kosten van de eigenaar van de beplantingen, deze takken of wortels wegsnijden en zich toeëigenen. Als de nabuur het doorschietende zelf wegsnijdt, draagt hij zelf het risico voor de schade die hij aan de beplantingen toebrengt. Hij kan eveneens eisen dat de eigenaar dit wegsnijdt, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang. Het recht om de verwijdering te eisen, kan niet uitdoven door verjaring.

Eisen houdt echter geen automatisch recht in! Het is de (vrede)rechter die in deze kwesties een appreciatiebevoegdheid heeft. Hierbij zal die alle belangen van beide partijeninroepen en rekening  houden met het algemeen belang. 

Bovendien betekent de uitspraak van de (vrede)rechter nog niet dat men een vergunning heeft om de boom te mogen kappen! Die vergunning moet ook aangevraagd en bekomen worden vooraleer bomen gekapt kunnen worden.

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 75
E-mailadres
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren