Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB)

Wil je een taxidienst uitbaten, dan moet je beschikken over een geldige vergunning voor het exploiteren van individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/verhuur van voertuigen zonder bestuurder). Deze vergunning, die maximum vijf jaar geldig is, dien je aan te vragen bij de gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is.

Een wijziging aanvragen van een bestaande vergunning verloopt op dezelfde manier.

Individueel bezoldigd personenvervoer?

Met een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (Taxi/VVB) wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

1. Het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd;

2. Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt;

 • Straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of op elk andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;
 • Een standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer;
 • Ceremonieel vervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst;
 • Openbaar Vervoer-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van een collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen;

4. De terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als standplaatstaxi, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst;

5.  De bestemming wordt door de klant of door de vervoerde persoon bepaald.

Voorwaarden

Je dient aan een aantal administratieve voorwaarden te voldoen om vergunning te verkrijgen. Deze voorwaarden zijn de volgende:

1. Ecoscore

Je voertuig dient een vereiste ecoscore te behalen (zie ook www.ecoscore.be):

 • minstens 71 voor voertuigen met hoogstens 4+1 zitplaatsen;
 • minstens 66 voor monovolumes of breaks met een tweede achterbank;
 • minstens 56 voor minibussen (8 + 1).

2. Zedelijkheid

Je dient je zedelijkheid te kunnen aantonen door het voorleggen van volgende documenten:

 • kopie van de identiteitskaart van de exploitant en de chauffeur(s);
 • kopie van het geldig rijbewijs van de exploitant en de chauffeur(s) voor bezoldigd vervoer (medische keuring);
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant (model 596-1.27) dat maximum drie maanden oud is.

3. Beroepsbekwaamheid

Je dient je beroepsbekwaamheid te kunnen aantonen door het voorleggen van volgende documenten:

 • uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (hierop dient individueel bezoldigd personenvervoer vermeld te staan als activiteitencode);
 • uittreksel uit de statuten;
 • bewijs van kennis van het Nederlands op niveau B1 (of niveau A2 met de verklaring op eer om binnen de 2 jaar over een attest niveau B1 te beschikken), dit is: een taaltest NT2 of een schoolbewijs van Nederlandstalig onderwijs.

4. Solvabiliteit

Je dient je solvabiliteit te kunnen aantonen door in orde te zijn met volgende vereisten:

 • eigenaar zijn van het voertuig, aan te tonen door een contract van aankoop, afbetaling of huurkoop;
 • in orde zijn met de taksen of belastingen verbonden aan de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd vervoer;
 • in orde zijn met de sociale lasten.

5. Bijkomende documenten (indien van toepassing)

 • Een bewijs van installatie of herijking van een taximeter.
 • Dienststaat en vervoersbewijs van de taximeter.
 • Indien verbonden aan een taxicentrale of app, vermelden welke.

6. Bestuurderspas
Vanaf 1 juli 2020 dienen alle chauffeurs in het bezit te zijn van een bestuurderspas. Klik hier voor meer informatie over de bestuurderspas.

Aanvraagprocedure

De vergunning (of wijzigingen aan een bestaande vergunning) kan aangevraagd worden bij de gemeente Hoeilaart, indien je exploitatiezetel zich in Hoeilaart bevindt. Dat kan op twee manieren.

1.  Met een papieren formulier. Download het hier en stuur het, samen met de gevraagde documenten, aangetekend naar de dienst Lokale Economie, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart, of geef het tegen ontvangstbewijs af aan het Onthaal van de gemeente.
2. Via een beveiligd online formulier van de Vlaamse overheid.  Klik op ‘Vraag een vergunning aan’. Selecteer Hoeilaart als gemeente.

Zorg er in beide gevallen voor dat je aanvraag en de gevraagde documenten volledig zijn. Aanvragen die niet volledg zijn, kunnen niet behandeld worden.

Voeg volgende documenten bij je aanvraag:

 • Kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 • Een uittreksel van het strafregister van de exploitant (596-1.27) dat maximum drie maanden oud is;
 •  Een uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (hierop dient individueel bezoldigd personenvervoer vermeld te staan als activiteitencode);
 • Uittreksel uit de statuten;
 • Een taalattest Nederlands niveau B1 of niveau A2 met de verklaring op eer om binnen de twee jaar over een attest niveau B1 te beschikken (ten laatste bezorgd op 1 januari 2021), dit is een taaltest NT2 of een schoolbewijs van Nederlandstalig onderwijs;
 • De bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken waarvoor een vergunning wordt gevraagd (aankoop of leasingbonnen);
 • Kentekenbewijzen op naam van de aanvrager voor elk voertuig;
 • Een geldig keuringsbewijs voor bezoldigd personenvervoer voor alle voertuigen;
 • Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen;
 • Een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald;
 • Een attest van de kas van zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald.

Uitzonderingen

De vergunningen afgeleverd voor 1 januari 2020 behouden hun geldigheid en vallen nog onder de voorwaarden van het decreet van 21 april 2001.
De bestuurders van deze exploitanten moeten wel een bestuurderspas op zak hebben.

Regelgeving

Op 1 januari 2020 trad het decreet 'Individueel bezoldigde personenvervoer' van 29 maart 2019 in werking. Het overeenstemmende uitvoeringsbesluit is van 8 november 2019. De coronamaatregelen zijn opgenomen in het MB van 24 maart (artikel 36 tot en met 40), gewijzigd bij MB van 8 mei (artikel 2 tot en met 4).
Meer informatie en wetgeving is terug te vinden via https://www.vlaanderen.be/taxi.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren