Afschrift van adoptieakte

De adoptieakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest. De akte vermeldt:

 • de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten alsook van de geadopteerde;
 • de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie;
 • de soort van adoptie: gewone of volle adoptie;
 • in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van adoptie wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde);
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • erfgenamen;
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Hoe aanvragen?

 • Je kan een afschrift van een akte van adoptie aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven.
 • Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift of uittreksel van de akte hier online aanvragen.

Wat mee te nemen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsurenAfspraak Burgerzaken