Recht op inzage

Vlaams decreet

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Dit recht wordt geregeld door het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Elke aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of een kopie ervan te krijgen moet je schriftelijk indienen. Dat mag via de post, per fax, per e-mail, of door persoonlijk een briefje te overhandigen. De aanvragen worden behandeld door de gemeentesecretaris. Binnen 15 dagen geeft hij antwoord. Wanneer het antwoord positief is, krijg je binnen 30 dagen inzage of een kopie. 

Om bepaalde andere belangen te beschermen, mag het inzagerecht geweigerd worden. Dat kan bijvoorbeeld in geval van geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde, ... 

Gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur

Het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur (22 juni 1995) geeft iedere burger tijdens de openingsuren van de gemeentediensten recht op inzage, zonder dat dit schriftelijk moet aangevraagd worden, in volgende documenten:

  • de agenda en de overzichtslijsten van de gemeenteraad;
  • het verslag van de gemeenteraad (openbare zitting);
  • de gemeenterekening en de gemeentebegroting (en toelichtingsnota's);
  • de adviezen verstrekt door de erkende adviesorganen;
  • studies en onderzoeken in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd;
  • het gewestplan, het structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en alle plannen van aanleg, perceelplannen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen en bouwplannen van het gemeentebestuur;
  • dossiers voor vergunningsaanvragen, samengesteld met het oog op een openbaar onderzoek en de bezwaarschriften tijdens dit onderzoek.

Contact en openingsuren

Communicatiedienst
Jan van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 48
E-mailadres: 
communicatie [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren